06 50 40 55 69 • Utrecht / Schoorl info@burnout-experts.nl

Algemene Voorwaarden Burn-out Experts

 

Algemene Voorwaarden Burn-out Experts 

Toepasbaarheid 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Burn-out Experts betreffende deelname aan individuele behandelingen of de workshops.
 • Afwijking van deze voorwaarden zijn bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Burn-out Experts. 

Annulering 

De opdrachtgever van een workshop of begeleidingstraject heeft het recht om de opdracht te annuleren per schriftelijk verzoek.

 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de workshop of begeleiding is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen
 • Bij annulering korter dan 2 weken is de opdrachtgever verplicht het volledige overeengekomen bedrag te betalen 

Burn-out Experts heeft in het geval van een workshop of begeleidingstraject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een ondersteuningstraject te annuleren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag of de annulering van het te betalen bedrag. 

Betalingsvoorwaarden

 

 • Voor de actuele tarieven kijkt u op de website: https://www.burnout-experts.nl/tarieven/
 • De intake voor een begeleidingstraject geldt als behandeling en wordt in rekening gebracht.
 • De kennismaking met Burn-out Experts door werkgevers of organisaties is in de meeste gevallen vrijblijvend en kosteloos.
 • De factuur wordt per email verstuurd.
 • Reeds gemaakte afspraken na de start van begeleidingstrajecten kunnen kosteloos worden gewijzigd tot 24 uur voor tijdstip afspraak. Ingeval cliënt een afspraak binnen 24 uur voor tijdstip afspraak annuleert wordt 100% behandelkosten in rekening gebracht.
 • De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na dertig dagen zijn wij gerechtigd u een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- administratiekosten in rekening gebracht wordt. Ingeval cliënt zich beroept op overmacht dient cliënt te allen tijde dit beroep met de therapeut te bespreken. Na het verstrijken van de termijn van 30 dagen treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  In dat geval zal naast de declaratie tevens de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, inclusief de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Auteursrecht 

Het auteursrecht op het door Burn-out Experts uitgegeven folders, brochures, artikelen, film, website en het workshopmateriaal berust bij Burn-out Experts. Tenzij een ander auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Burn-out Expets mogen geen gegevens uit het materiaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd.

Resultaat garantie 

Burn-out Experts geeft geen garantie op  succesvol herstel van de cliënt. Immers, naast de inspanning van Burn-out Experts zijn o.a. de bereidheid, motivatie en het vermogen tot veranderen van de cliënt voorwaarden voor succesvol herstel. Voorwaarden, waarop Burn-out Experts geen invloed kan uitoefenen. Burn-out Experts garandeert wél dat ze haar uiterste best doet om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. 

Kwaliteit en klachtenregeling Praktijk MetJet Coaching 

zie https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/07.1000-v2019-001-Klachtenreglement.pdf 

Privacyverklaring

Burn-out Experts gaat zorgvuldig met jouw/jullie gegevens om. Daarom heeft Burn-out Experts een privacyverklaring opgesteld. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met Burn-out Experts opnemen.